logo_projektu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy  informują, że od 01 września 2017 r. rozpoczynają wspólną realizację projektu pn.: „ Aktywizujemy i Usamodzielniamy- 1” nr: RPWM.11.01.01-28-0172/16 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach konkursu nr: RPWM.11.01.01-IZ.00-28-005/16 Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.1: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa  i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Realizacja w/w projektu przewidziana jest w okresie  od 01.09.2017 r. do 31.12.2019 r. Działania projektu będą skierowane do 55 osób w przedziale wiekowym 15-25 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.: osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą zamieszkujących na terenie Powiatu Nidzickiego (18 osób) oraz 6 Gmin Powiatu Olsztyńskiego nie wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna tj. gminy: Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany, Kolno, Olsztynek, Świątki (37 osób).

Celem w/w projektu jest podniesienie poziomu integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz ograniczenie marginalizacji 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przebywających   i opuszczających pieczę zastępczą.

Realizacją projektu  objęte będą dwie grupy odbiorców:

1) 15 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15–16 lat, którzy przygotowują się do usamodzielnienia (6 osób z terenu Powiatu Nidzickiego oraz 9 osób z Powiatu Olsztyńskiego);

2) 40 osób w wieku 17-25 lat realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia (12 osób z Powiatu Nidzickiego oraz 28 osób z Powiatu Olsztyńskiego).

Działania rekrutacyjne do powyższego projektu przeprowadzone będą przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   w Nidzicy  w okresie od 01.09.2017r.  do 31.10.2017r. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt z Biurem Projektu mieszczącym się  w PCPR w Nidzicy  pod numerem telefonu:  089/6254428 bądź Parterem wiodącym Projektu tj. PCPR w Olsztynie pod numerem telefonu: 089/5443800.

Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania:

a) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

b) Karta kwalifikacyjna 

c) Deklaracja uczestnictwa (osoba pełnoletnia) 

d) Deklaracja uczestnictwa (osoba niepełnoletnia) 

e) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku 

f) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

                Stowarzyszenie „Światło” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy w ramach realizacji zadania publicznego ze środków Gminy Nidzica organizuje 19 września 2017r. o godz. 9:00 w hali widowiskowo – sportowej Spartakiadę Integracyjną „Wszyscy razem”, dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej z terenu gminy Nidzicy, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy oraz uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Nidzicy. Spartakiada będzie jednodniowym wydarzeniem sportowym, w trakcie którego odbędą się konkurencje sportowe i wiele innych niespodzianek. Podsumowaniem będzie wspólny piknik.

Projekt odpowiada na potrzeby integracji społecznej uczniów z różnych środowisk szkolnych, pozytywnego wzmacniania samooceny, poprzez osiąganie sukcesów sportowych, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych poprzez współzawodnictwo fair play.

koordynator zadania Karolina Zielińska

swiatlo mosir

Na ukończeniu jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich projekt pn. „Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka – Janowiec Kościelny – Kuce” Etap II o łącznej długości 4,187 km.

Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki oraz Jacek Dłuski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych sprawdzili stan zaangażowania prac na przebudowywanym odcinku.

Koszt realizacji tego zadania to 2 384 109,28zł z tego środki z PROW 1 500 025,00zł. Pozostała kwota to środki Gminy Janowiec  Kościelny 442 042,13zł oraz środki Powiatu Nidzickiego 442 042,15zł.

Zakończyły się prace związane z remontem instalacji elektrycznej, wykonania oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji odgromowej w budynku stanowiącym własność Powiatu Nidzickiego w której siedzibie znajduje się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Przebudowa wymagała pozwolenia Warmińsko – Mazurskiego Konserwatora Zabytków.

Całkowity koszt wymiany instalacji to ponad 30.647,26 złotych.

Wcześniej wykonana była konserwacja dachu na budynku wraz z wykonaniem izolacji cieplnej stropu za kwotę 19.917,71 złotych.

 

    20 lipca w Sali Widokowej Nidzickiego Zamku odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji. Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki oraz Elżbieta Góralska Przewodnicząca Rady Powiatu wręczyli bukiet kwiatów na ręce Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy nadkom. Jarosława Wiśniewskiego, dziękując za odpowiedzialną i niebezpieczną służbę oraz wszystkim policjantom, policjantom emerytom i pracownikom cywilnym policji życzyli dużo zdrowia, pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym, satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy. W uroczystościach wzięli udział również mł. insp. Jan Markowski Zastępca komendanta Wojewódzkie Policji, Mariusz Wilamowski Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, Arkadiusz Szulc Prokurator Rejonowy w Nidzicy, Leszek Śpiewak Zastepca Burmistrza Nidzicy, Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo, Ewa Krzyżewska Wójt Gminy Kozłowo, Zofia Wielgus Sekretarz Janowca Koscielnego.

    W trakcie uroczystej z okazji Święta Policji 20 policjantów otrzymało awanse na wyższe stopnie oraz postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe wykonywanie obowiązków medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczony został:

- kom. Grzegorz Albrechczyński

 na stopień aspiranta sztabowego Policji

-  st. asp. Wojciecha Kuduk

-  st. asp. Tomasza Zasadzkiego

na stopień starszego aspiranta  Policji

-  asp. Bogdana Bielskiego

- asp. Jerzego Hołubowicza

- asp. Janusza Kawka

- asp. Mirosława Szypulskiego

na stopień  aspiranta  Policji

- mł. asp. Kamila Kwaśniewskiego

- mł. asp. Monikę Łątkowską

- mł. asp. Marcina Łątkowskiego

-mł. asp. Krzysztofa Miros

- mł. asp. Jacka Zbrzyznego

na stopień młodszego aspiranta Policji

- sierż. szt. Pawła Siedlikowskiego

na stopień sierżanta sztabowego Policji

- st. sierż. Kamila Bechtę

- st. sierż. Mariusza Klimkowskiego

- st. sierż. Annę Pepłowską

- st. sierż. Roberta Rutkę

na stopień starszego sierżanta Policji

- sierż. Dominika Górniak

na stopień sierżanta Policji

- st. post. Iwonę Dobrzeniecką

na stopień starszego posterunkowego

- post. Grzegorza Idźkowskiego

- post. Andrzeja Radosława Łochnickiego

 

zdjęcia dzięki uprzejmości Gazety Nidzickiej