Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

Ogłoszenie

Uchwała Zarzadu Powiatu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

31 października 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazł się projekt pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim.” Przedmiotem projektu jest budowa 4 nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach: Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ulicy Jagiełły i przy ulicy Wyborskiej, na budynku szkolnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Jagiełły 1 oraz na  budynku  Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Wyborskiej. Instalacja układów fotowoltaicznych służyć będzie wytwarzaniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na pokrycie własnego zapotrzebowania tych budynków tj. oświetlenie, pracę urządzeń i instalacji znajdujących się w obiektach.

Całkowita wartość projektu wynosi 905 144,80 zł. z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85% co stanowi kwotę 769 373,08 zł.

 

W październiku br. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy zakupił za prawie 130 tyś. złotych samochód ciężarowy specjalny marki MAN. (wywrotka na trzy strony). Samochód posiada wbudowany ślimak na skrzyni ładunkowej oraz podczepianą posypywarkę do tylnego zderzaka, które mają zastosowanie jako piaskarka przy zimowym utrzymaniu dróg. Ponadto zakupiono pług boczny aby pojazd w pełni mógł być wykorzystywany przy zimowym utrzymaniu dróg, a latem do remontów cząstkowych.

Powiatowy Zarząd Dróg podpisał również umowę na zakup Remontera drogowego Patcher. Termin realizacji zakupu przewidziany jest do 15 grudnia 2017 r.

Fundusze

Powiat Nidzicki realizuje projekt nr RPWM.04.03.01-28-0046/17, pn. „Termomodernizacja  budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, Działanie 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków objętych projektem, tj. budynku Szkoły i Internatu Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie o minimum 25%, m.in. poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji c.o. oraz c.w.u.

Całkowita wartość zadania wynosi 992 468,52 zł. z tego dofinansowanie z UE w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi 792 134,82 zł.  Wkład własny  Powiatu Nidzickiego w realizację projektu to kwota 198 033,70 zł.

Projekt będzie zrealizowany do 30.09.2018 r.

 

logo_projektu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy  informują, że od 01 września 2017 r. rozpoczynają wspólną realizację projektu pn.: „ Aktywizujemy i Usamodzielniamy- 1” nr: RPWM.11.01.01-28-0172/16 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach konkursu nr: RPWM.11.01.01-IZ.00-28-005/16 Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.1: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa  i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Realizacja w/w projektu przewidziana jest w okresie  od 01.09.2017 r. do 31.12.2019 r. Działania projektu będą skierowane do 55 osób w przedziale wiekowym 15-25 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.: osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą zamieszkujących na terenie Powiatu Nidzickiego (18 osób) oraz 6 Gmin Powiatu Olsztyńskiego nie wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna tj. gminy: Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany, Kolno, Olsztynek, Świątki (37 osób).

Celem w/w projektu jest podniesienie poziomu integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz ograniczenie marginalizacji 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przebywających   i opuszczających pieczę zastępczą.

Realizacją projektu  objęte będą dwie grupy odbiorców:

1) 15 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15–16 lat, którzy przygotowują się do usamodzielnienia (6 osób z terenu Powiatu Nidzickiego oraz 9 osób z Powiatu Olsztyńskiego);

2) 40 osób w wieku 17-25 lat realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia (12 osób z Powiatu Nidzickiego oraz 28 osób z Powiatu Olsztyńskiego).

Działania rekrutacyjne do powyższego projektu przeprowadzone będą przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   w Nidzicy  w okresie od 01.09.2017r.  do 31.10.2017r. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt z Biurem Projektu mieszczącym się  w PCPR w Nidzicy  pod numerem telefonu:  089/6254428 bądź Parterem wiodącym Projektu tj. PCPR w Olsztynie pod numerem telefonu: 089/5443800.

Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania:

a) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

b) Karta kwalifikacyjna 

c) Deklaracja uczestnictwa (osoba pełnoletnia) 

d) Deklaracja uczestnictwa (osoba niepełnoletnia) 

e) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku 

f) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych