Dnia 30 stycznia br. na wiosek Grzegorza Napiwodzkiego Starosty Nidzickiego – Witold Wojciechowski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy przekazał nieodpłatnie Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nidzicy samochód marki Opel Astra Clasic rok prod. 2004.

Otrzymany samochód będzie wykorzystywany w ścisłej współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii do całorocznego nadzoru utrzymaniowego dróg powiatowych w przypadku padłej i chorej zwierzyny leśnej.

Dnia 29 stycznia br. w związku z realizacją projektu "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim", Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki i Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki przy kontrasygnacie Renaty Mróz w obecności Iwony Urbanowicz Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami podpisali umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z Studio E-Projekt z siedzibą w Warszawie.

Inżynier kontraktu został wyłoniony po przetargu nieograniczonym. Do jego zadań będzie należało świadczenie usług doradczych niezbędnych do wdrożenia i realizacji projektu w zakresie bieżącego zarządzania projektem, nadzór nad całym projektem i kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego, technicznego, formalno – prawnego.

Plan zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Nidzicy na 2018rok.

 

Plan-zamwie-na-2018.pdf

Fundusze

 

Powiat Nidzicki realizuje projekt nr RPWM.09.03.01-28-0007/17, pn. „Nowoczesne Szkoły Zawodowe w Powiecie Nidzickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 – Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1 – Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Celem głównym projektu jest  podniesienie poziomu aktywności zawodowej absolwentów ZSZiO w Nidzicy, poprzez stworzenie warunków do nowoczesnego nauczania zawodowego, odzwierciedlającego rzeczywiste warunki pracy w nowoczesnych zawodach. 

Całkowita wartość zadania wynosi 183 075,69 zł z tego dofinansowanie z UE w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi 155 614,34 zł. Wkład własny Powiatu Nidzickiego w realizację projektu to 27 461,35 zł.

Projekt będzie zrealizowany w okresie 02.04.2018 – 30.07.2018 r.